0%

Park style by Dmitry Dvoynishnikov (Flin)

Gorilla Riders – Dmitry Dvoynishnikov; Location – Skate-park "Жеsть", St. Petersburg.